ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 /2564

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 /2564 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต จากทุกคณะ / วิทยาลัย ร่วมประชุมหารือแนวทางด้านกิจการนิสิต โดยประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 205 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading