จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน ประจำปี 2564 (Thai National Flag Day)

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน ประจำปี 2564 (Thai National Flag Day) นำโดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองอธิการบดี ศาสตราจารย์จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading