มอบเช็คเงินทุนการศึกษา “มูลนิธิทาคาฮาชิ” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ ให้เกียรติมอบเช็คเงินทุนการศึกษา “มูลนิธิทาคาฮาชิ” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นิสิต จำนวน 2 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ให้แก่ นายทักษ์ดนัย  ศรีบุญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวอัณศยา  ศรีวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 15,000 บาท      ณ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading