ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – เภสัชกรชาตรี ปันอิน ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรชาตรี ปันอิน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประเภทผลงานระดับตติยภูมิ (ผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 ผลงาน)”
จาก R2R Thailand โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้ตารางปรับขนาดยา Norepinephrine ต่อความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการบริหารยา Norepinephrine
ในโรงพยาบาลพระพุทธบาท”

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนิสิต 45


ประวัติการทำงาน
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading