ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายอำนวย สีนาค
นายกองค์การนิสิต (คนแรก) ประจำปีการศึกษา 2535 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 33
• ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 52

ประวัติการทำงาน
• ผู้อำนวยการโรงเรียนซำบ้อ (2553-2557)
• ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี (2557-2561)
• ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม (2561-2564)
• รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ปัจจุบัน)

ประวัติการผลงาน
• รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
• โล่รางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
• สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติที่เลิศ ระดับประเทศ พ.ศ. 2560
• ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
• นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (คนแรก) ประจำปีการศึกษา 2535 ฯลฯ

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading