ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลเพชรจรัสแสงและรางวัล Dwr Innovation Award ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 2 ผลงาน คือ

1. รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานระดับ “ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. รางวัล “Dwr Innovation Award” ผลงานระดับ “ดีเด่น” ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์-พลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 37

ประวัติการทำงาน
• ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU–

 17 total views,  1 views today