ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการ
ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดราชปะแตน และชุดสูทสากล ประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาชุดครุย
วิทยฐานะ ชุดราชปะแตน และชุดสูทสากล ประจ าปี 2565 รายละเอียดดังแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
และจัดส่งใบเสนอราคากลับมายัง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกร้านค้าและจะประกาศให้ทราบผลการ
พิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด : เชิญผู้ประกอบการเสนอราคาให้บริการชุดครุย ประจำปี 2565

Loading