การประชุมหารือการจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมหารือการจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 1/2564  ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. โดยมีตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือเทา-งาม ทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมการเสนอแนวทางในการจัดโครงการฯ ซึ่งอยู๋ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแต่ละสถาบันรับทราบแนวทางตามที่สถาบันเจ้าภาพเสนอและให้มีการประชุมเพื่อยืนยันแนวทาง/รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินโครงการอีกครั้งในวันจันทร์ที่24มกราคม2565

 

Loading