ส่งมอบหมอนหลอดรักษ์โลกให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านเสาหิน จ.พิษณุโลก

ตามที่ กลุ่มนิสิตจิตอาสามีความสนใจและรวมตัวกันในการกำจัดหลอดดูดน้ำพลาสติกเพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยนำเอาหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำความสะอาด แล้วนำไปทำเป็นหมอนหลอดสำหรับหนุนนอนเพื่อสุขภาพ และเอื้อให้กับผู้ป่วยต่างๆ ทั้งที่อาศัยอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในกลุ่มนิสิตที่สนใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และแกนนำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำหมอนหลอดรักษ์โลก จำนวน 100 ใบ ส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหินจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวรรณวิภา จันทร์โต และนางสาวกิตติยา ศรีสังข์ เป็นผู้รับมอบหมอนหลอดรักษ์โลก ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading