โครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฎิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็รประธานเปิดกิจกรรมโครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฎิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND    พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนิสิตจากโครงการผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการลูกพระฆเนศ ซึ่งเป็นการอบรมฝึกทักษะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการร้อง เต้น เล่นดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

          โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล (ครูจา) วิทยากร ด้านหางเครื่อง  คุณปรัชญา ธรรมโชติ (โบ๊ท เพลงเอก) วิทยากรด้านดนตรี การขับร้อง คุณมาลิสา ชุบขุนทด(นัท ไมค์ทองคำ) วิทยากรด้านดนตรี 

Loading