กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันแม่ข่าย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Meeting Zoom ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสถาบันฯ  เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น  16 สถาบัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานยาเสพติด ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละสถาบัน ทำให้เกิดการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานภายในสถาบันตนเองต่อไป

 


Loading