พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณภาพ

กองกิจการนิสิตจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณภาพ สำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสุพรรณกัลยา1 เพื่อสร้างมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางให้เป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพแห่งปี โดยมีอธิการบดีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาสแก่่นิสิต และศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/11-30-64

Loading