พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตสร้างชื่อเสียง รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม และรางวัลนิสิตเชิดชูเกียรติ

                กองกิจการนิสิตจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม และรางวัลนิสิตเชิดชูเกียรติ ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักพัฒนากิจกรรมของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีอธิการบดีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาสแก่่นิสิต และศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/11-30-64


Loading