กองกิจฯดำเนินการคัดเลือกผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมแนะแนว 2 กองกิจการนิสิต โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุวรรณี ทองรอด หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ซึ่งปีนี้ ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิต เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว ดร.จรัญ ขันศิริ และนายนพรุตน์ แก้วไกรนวกาญจน์ ผลการคัดเลือกผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า ได้แก่ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว ภาคบ่าย ได้แก่ นายนพรุตน์ ไกรแก้วนวกาญจน์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าว ทั้ง 3 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

 

Loading