กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ผู้นำกิจกรรม ผู้นำนิสิต วิกฤต โอกาสและการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 งานกิจกรรมพัฒนานิสิตจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ผู้นำกิจกรรม ผู้นำนิสิต วิกฤต โอกาสและการเปลี่ยนแปลง” โดยมีประธานสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ผู้แทนจากองค์การนิสิต และสภานิสิตเข้าร่วม เพื่อวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในคณะและมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.sa.nu.ac.th/photo64/12-8-64


Loading