ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัล เภสัชกรการตลาดดีเด่น ด้านการประยุกต์

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ดร. เภสัชกร รสรินทร์ สรวมศิริ
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ นานาชาติ รหัสนิสิต 53
และอาจารย์พิเศษ เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ได้รับรางวัล
“เภสัชกรการตลาดดีเด่น ด้านการประยุกต์”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเภสัชกรผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การงานในวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ อันนำไปสู่การเป็นตัวอย่างอันดี แก่ เภสัชกรรุ่นใหม่
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) : MPAT

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ นานาชาติ รหัสนิสิต 53

ประวัติการทำงาน
– Market Access and Health Economic Lead Takeda (Thailand) Ltd July 2019 – Present
– Senior Market Access Manager Takeda (Thailand) Ltd June 2018 – June 2019

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 

Loading