ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายวีรยุทธ อัครผล
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย รหัสนิสิต 54

ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ฯ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน รับข้าราชการครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU–

Loading