ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานกิจการนิสิต ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรLoading