ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิต ม.นเรศวร ครั้งที่ 2/2565

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยทางคณะกรรมการฯ มุ่งหวังให้หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีมาตราฐาน มีสุขภาวะที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับนิสิตผู้พักอาศัยและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องในอนาคต


Loading