ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีความมั่นใจในวิชาความรู้ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน
และสามารถประกอบกิจการ งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ เป็นต้นแบบบุคคลแห่งแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน
และเป็นกำลังใจให้คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัย ฯ
จึงพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จและชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน แบ่งเป็น 6 ประเภท

ประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา

 

2. ดร.สำราญ  ทองแพง

 

ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. ดร.สมชาย  โชคมาวิโรจน์

 

ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

 

2. ดร.ดิษฐวัฒน์ โสภิตอาภาพงศ์

ประเภทนักวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

2. ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

 

ประเภทนักวิจัย จำนวน 1 ท่าน

1. ดร.ธนกมณ ลีศรี

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 2 ท่าน

1. แพทย์หญิงจุฬานี  ฟักแฟง

2. ทันตแพทย์หญิงกมลชนก เฮงรัศมี

—————————————————————–

โดยดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 57
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโครงการ Chrome  และ Android  ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค บริษัท กูเกิล สิงคโปร์
เป็นตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บัณฑิต
ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารภาคเอกชน (ช่วงเช้า)

และทันตแพทย์หญิงกมลชนก เฮงรัศมี ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ รหัส 46
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เป็นตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บัณฑิต
ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ (ช่วงบ่าย)

สามารถรับชมบรรยายกาศพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ที่ คลิ๊ก

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading