การประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระบบออนไลน์ Meeting Zoom  โดยมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องปฎิบัติการ 205 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading