ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นางสาวพญา ธาราวุฒิ”
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ระดับปริญญาโท ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ รหัสนิสิต 40
และศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก วาระ ปี 2565-2567 ในการประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องอยุธยา ชั้นน 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแส จังหวัดนครสวรรค์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานต่าง ๆ
ปี 2551 -2560 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ปี 2560 – 2562 นายกโรตารึ่สโมสรวังจันทน์ 2 สมัย
ปี 2564 – 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารี่สากล ภาค 3360
ปี 2559 รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคม
ปี 2560 ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทย
ปี 2562 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2563 ได้รับโล่ “นักสังคมเคราะห์ดีเด่น ” สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading