ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
• ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารรหัสนิสิต 51
• ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ รหัสนิสิต 56
• ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภท “นักบริหารภาคเอกชน” ประจำปี 2562

ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง 2565 ณ โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพาเวอร์พลัส ครีเอชั่นจำกัด ธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานต่าง ๆ
อาทิเช่น เป็นนักบริหารงาน เป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดเชิงประสบการณ์ (Event Marketing) มากกว่า 15 ปี เป็นบริษัทรับงาน Event Marketing อันดับแรกของจังหวัด เป็นผู้บุกเบิก และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โครงการสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์ ขององค์กรและธุรกิจในระดับจังหวัดพิษณุโลก เช่น
– งานจัดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 3 ปี ต่อเนื่อง
– มหกรรมโคมไฟพิษณุโลก (ง่วนเซียว) เป็นต้น
– ปี 2562 ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปี 2558 – ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 2 สมัย ปีบริหารสมัยละ 2 ปี ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ริเริ่ม สานต่อ แนวคิดในการจัดกิจกรรม “พิษณุโลกแกรนด์เซล” งานมหกรรมการโคมไฟพิษณุโลก และกิจกรรมสำคัญ งานประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก
– ปี 2560 – ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มพัฒนา MICE แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก คิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด โดยนโนยบายดึงงานจากกรุงเทพฯ มาจัดงานที่จังหวัดพิษณุโลก และผลักดันงานในจังหวัด ผู้ประกอบการในจังหวัดออกไปขยายตลาด เปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการค้า
– ปี 2560 – ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ฝ่ายบริหารกิจกรรม สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) รับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรมการตลาดเชิงบูรณาการ เน้นการสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการ ริเริ่มนำแนวคิด โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มาต่อยอดและพัฒนาตามแนวคิดกลุ่ม จนประสบความสำเร็จและมีความต่อเนื่องมายาวนาน กว่า 10 ปี

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading