ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริจาคเงิน 1,662,830 บาท ประจำปี 2564

ศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าให้ความร่วมมือตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยการบริจาคทุนทรัพย์เข้าสมทบหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น
1,662,830 (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

1. ศิษย์เก่าบริจาคเงินสมทบเข้า “กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”
เป็นเงิน 380,600 บาท(สามแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
2. ศิษย์เก่าและชมรมอดีตผู้นำนิสิต บริจาคเงินสมทบเข้า “กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร”
เป็นเงิน 371,300 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. ศิษย์เก่าและสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงินสมทบเข้า “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”
เป็นเงิน 740,930 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
4. ศิษย์เก่าและชมรมอดีตผู้นำนิสิต บริจาคเงินมอบให้ “คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย”
เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**โดยเงินบริจาคสมทบจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์กองทุน และหน่วยงานที่ได้ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทำให้มหาวิทยาลัย
พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนและเป็นกำลังสำคัญในการที่จะผลิตบัณฑิต พัฒนาผลงานวิจัย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ประชาชนต่อไป ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยโดยการบริจาคเงิน
เข้ามาได้ที่ “กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร” ธนาคารกรุงไทย (สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร)
เลขที่บัญชี 857-0-25325-7 ประเภทออมทรัพย์ หรือตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ท่านประสงค์จะให้การสนับสนุน
และขอความกรุณา ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่ E-mail : nu.alumni.relations@gmail.com
หรือ โทร. 0-5596-1223 (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์) ทุกการบริจาคเงินสนับสนุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

 

Loading