พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิต รับรางวัลนักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

            มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลนักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับสถาบัน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ 205 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) โดยมี ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่4 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลนักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับภาคเหนือต่อไปซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นเจ้าภาพ

Loading