ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นายกัณต์กวี วิมุติ”
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
• ระดับปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัสนิสิต 50
• ระดับปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัสนิสิต 60
• ผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2562
• ประธานชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2563-2564

ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท “ศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ ภาคเหนือ”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ.
และสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้เป็นต้นแบบที่ดีของกองทุนที่จะได้เป็นส่วนสำคัญ
ในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม และร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนในโอกาสต่างๆ

—-Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading