ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง”
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
• ระดับปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ รหัสนิสิต 59
ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท
“นักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ภาคเหนือ”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้เป็นต้นแบบที่ดีของกองทุนที่จะได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม
และร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนในโอกาสต่างๆ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงาน
1. รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก วันที่13 กันยายน พ.ศ.2561 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.รางวัลบุคคลตัวอย่างของสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
4. รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 วันที่8 มีนาคม พ.ศ.2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพคาแรคเตอร์ งานแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙
จากกระทรวงแรงงานวาดภาพฝีมือคนพิการ
7. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
8. รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความในหัวข้อ เนื่องในโอกาสการจัดงานคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562
ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
13. รางวัลการประกวดแข่งขันเรียงความชนะเลิศอันดับ 1 งานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2562
ในหัวข้อ คนพิการวิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.รางวัล นักเรียน นักศึกษา กยศ.ต้นแบบ จากกองทุนให้ยืมเพื่อนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading