โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม”

เมื่อวันนี้ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้อง LOBBY อาคารขวัญเมือง งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ประธานในพิธีมอบชุดครุยวิทยฐานะ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้ง ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนแนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา“ทิศทางกิจกรรมนิสิต ในสถานการณ์โควิด 19” เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่   www.sa.nu.ac.th/photo65/03-28-65 

Loading