โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นอธิการบดี ได้กล่าวนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ ในบทบาทของนิสิต” ให้กับผู้นำนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย สภานิสิตและชมรมกิจกรรมส่วนกลางเข้าร่วม
ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะกรรมการกิจการนิสิต และผู้นำนิสิต จากนั้นในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรสวรรค์ อยู่สุภาพ และอาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ “Digital Minded Leadership” ผู้นำแบบใหม่ในยุคดิจิตอล โดยงานทั้งหมดจัดขึ้น 3 วัน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.ของทุกวัน ณ ห้องเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo65/04-4-65


Loading