ศิษย์เก่าสัญจร – จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย

เริ่มต้นเดือนเมษายนกันด้วย “การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย” เหล่าทีมงานสายสนับสนุนนำทีมโดย
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจการนิสิต เดินทางไปพบปะ
และเข้าร่วมประชุมกับศิษย์เก่าจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ และร่างข้อระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนชมรมกับทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมครั้งนี้มี ดร.ถวิล  น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม
และ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ปรึกษาชมรมและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุม
และอำนวยความสะดวกให้แก่ชมรมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการชมรม
เพื่อประสานระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกิดกิจกรรมและตอบสนองความต้องการ
ต่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดสุโขทัย

ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะมีชมรมศิษย์เก่าประจำจังหวัดที่เข้มแข็ง
และไฟแรงพร้อมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเครือข่าย นำศิษย์ปัจจุบันรุ่นใหม่ๆ กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเกิด
อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายที่พร้อมจะช่วยเหลือ ดูแลกันในนาม “ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย”
หากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรท่านไหน เป็นคนชาวจังหวัดสุโขทัยสามารถกดติดตาม  ชมรมศิษย์เก่าม.นเรศวร จังหวัดสุโขทัย
เพื่อติดตามข่าวสาร และร่วมกิจกรรมต่อไป

Loading