โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้ความรู้ทักษะด้านการสร้างเสริมแนวความคิด การพัฒนาองค์รวมของสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ วิทยากร บรรยายอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา วงจรคุณภาพ (PDCA) ให้กับผู้นำนิสิต ทั้งจากคณะ วิทยาลัย  ชมรม และองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง และสุดท้ายทางทีมงานกองกิจการนิสิต ได้จัดอบรม แนวทางการเขียนแผนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยโครงการนี้ ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo65/04-7-8-65


Loading