โครงการประเมินประสิทธิ์ภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต จัดโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางให้เป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพแห่งปี นั้นอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง รองศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เจริญสุข กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต นายกัณต์กวี วิมุติ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต  โดยการนำเสนอเริ่มจาก 1. ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต 2. ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 4.ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ โดยเป็นการนำเสนอคณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้อง Conference 205 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading