การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มน.ได้นำนางสาวพรนัชชา สายสินธ์ุ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่4 เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มสถาบันระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ เขตภาคเหนือ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารสถาบันระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยผลการคัดเลือกอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมและจะประกาศให้ทราบโดยกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Loading