ประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom  ครั้งที่ 6/2565)

อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในการประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (ผ่านระบบ Zoom  ครั้งที่ 6/2565) โดยมี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมเงือนไข มาตรการป้องกันโควิด 19 โครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Loading