ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน

กองกิจการนิสิต นำโดย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต(นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ) ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสนที่ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading