การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานกิจการนิสิต ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading