ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ระดับปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม รหัสนิสิต 47

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 32 total views,  2 views today