ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 6 รหัสนิสิต 45
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2565-2569
และปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาค วิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลที่เคยได้รับ
– ศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านวิชาการและวิชาชีพ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560
– นักวิจัยดีเด่น ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี
– ASM-ICAAC Infectious Diseases Fellows Grant Program American Society of Microbiology and ICAAC
– Outstanding Poster presentation Royal Golden Jubilee, Thailand Research Fund

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading