ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สายศิริ มีระเสน
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาเอก ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี รหัสนิสิต 50
และศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 297 (5/2565) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณที่ร่วมแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กัน
ส่งมอบพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป

Loading