โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตจากทุกคณะเข้าร่วมการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้นิสิตผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา 2565
 

Loading