การประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุพรรณกัลยา1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยบอกเล่าข้อสงสัยหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย และส่งต่อข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ เหล่านี้ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยตรง ผ่านประธานสโมสรนิสิตทุกคณะหรือตัวแทน ประธานชมรมส่วนกลาง รวมถึงสภานิสิต และตัวแทนจากองค์กรกิจกรรมส่วนกลางทุกภาคส่วน เป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนนิสิตได้พุดคุยเเลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

Loading