การประชุม การพิจารณาจัดส่งคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม การพิจารณาจัดส่งคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะมีการแบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือก จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และรอบมหกรรม ในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการแต่ละประเภทกีฬา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading