โครงการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แลกเปลียนเรียนรู้กระบวนการงานคุณภาพโดยใช้กรอบความคิด GROWTH MINDSET” จากนั้นได้มีกิจกรรมการถอดบทเรียน โดย ดร.อนวัช มีเคลือบ และนางสาวเกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย ถัดมาเป็นกิจกรรม “Walk Rally” (การปรับทัศนคติ และการละลายพฤติกรรม) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม นำนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมกับพูดคุยกับบุคลากรถึงปัญหา อุปสรรค์ของการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน ณ วณธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

Loading