ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดี นำโดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ และผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 คน คือ คุณสมาน คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ โดยจะมอบทุนการศึกษา ทั้งค่าเทอม ค่าหอพัก และค่าอาหาร จนจบการศึกษา นิสิตที่ได้รับทุนคือ 1.นางสาวพิมพ์ฟ้า ไกรยาวุฒิ 2. นางสาวมลยา พินศรี 3. นางสาวสุพิชฌาย์ สมบูรณ์ และนางสาวกชพร รัตนบรรจง จากนั้นได้มีการพูดคุยถึงความตั่งใจในการมามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับอธิการบดี รองอธิการบดี และอาจารย์คณะแทพยศาสคร์ อธิการบดีกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading