มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2565 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มน.มอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 32 ปี
ประเภทบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารดีเด่น  ได้แก่ นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
ประเภทบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ  ได้แก่ นางสาวนนธยา โตสวัสดิ์
ประเภทบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ นางประภาพิมล ทิมวัฒนา
ประเภทบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนานวัตกรรม  ได้แก่ นายธรรมรงค์ สาริกุล

Loading