พิธีมอบรางวัลลูกผู้มีความกตัญูญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลลูกผู้มีความกตัญูญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูฯ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานพระราชทานโล่เกียติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูฯ ซึ่งได้รับรางวัลระหว่างปี 2563-2565 มีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรรับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่
1.นายนพรุตน์ ไกรแก้วนวกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์ (ศิษย์เก่า)
2.นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ วิทยาลัยนานาชาติ (ศิษย์เก่า)
3.นางสาวนูรีฮัน สุลง คณะสาธารณสุขศาสตร์

Loading