สัมภาษณ์นิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ม.นเรศวร ประจำปี 65

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการกลางสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาจัดลำดับนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 299 ราย ทั้งนี้ งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่ม “นิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-1211

 

Loading