Alumni Homecoming – ดร.ศุภธิดา การเตรียมความพร้อมสู่ Exponantial Unoversity

ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ หรือ พี่ปุ้ย ศิษย์เก่าปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 57
และยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 อีกด้วย โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  CEO – Chief Education Officer บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
ซึ่งพี่ปุ้ยนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล และที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อัตลักษณ์ไทย ให้มีประสิทธิภาพและก้าวสู่ระดับโลก

โดยในครั้งนี้พี่ปุ้ยได้มาเป็นวิทยากรงานสัมมานา “การเตรียมความพร้อมสู่ Exponential University”
จัดโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการมาในครั้งนี้ของพี่ปุ้ยเป็นทั้งแรงบรรดาลใจ
และแรงผลักดันให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เกิดความตื่นตัวในยุคที่ Digital มีบทบาท เพราะ Digital transformation
ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่เป็นเรื่องของคนที่ต้องใช้เทคโนโลยี
“วิธีคิด mindset—> กระบวนการ design thinking —> เครื่องมือสื่อสาร
ทำงานร่วมกัน single collaboration tools —> การตั้งเป้าหมาย OKRs องค์กรที่ก้าวกระโดด
เริ่มต้นด้วยการตื่นมาแล้วบอกได้ว่า เป้าประสงค์/แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในวันนั้นคืออะไร massive transformative purpose
(เป้าหมายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่) ถ้าเรามีสิ่งนี้จะทำให้เราอยากหาความรู้มาตอบเองว่า
เราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร สมองซ้าย ตรรกะ สมองขวา สร้างสรรค์ ความสำคัญอยู่ที่ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่มากกว่า
10X is easier than 10% – ความต้องการที่จะทำอะไรแล้วมันต้องดีกว่าเดิม 10 เท่า มันเป็นคำถามที่เราต้องมาอยู่ในวิธีคิดของการก้าวกระโดด
**การเกิดการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มที่พฤติกรรมเล็กๆ ที่ทำ สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ วัฒนธรรมองค์กร**
(ถอดบทเรียนโดย ดร.อนวัจ มีเคลือบ – นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต)

ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการกลับมาของศิษย์เก่าที่มีศักยภาพที่พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองกิจนิสิตและทีมงานศิษย์เก่าได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณและพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

–Engage — Forceful — Network — My NU —
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading