มอบหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้กับโรงเรียนในพระอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมอบหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ฉบับภาพวาดสามมิติ) ให้แก่ พลเอก อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนถึงให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading