งานอำนวยการ

– หน่วยสารบรรณ 

โทรศัพท์ 055961224

– แผนงบประมาณและ
   ประกันคุณภาพการศึกษา
  โทร 0-5596-1279

– หน่วยการเงิน

   โทรศัพท์ 055961214

– หน่วยพัสดุ 

  โทรศัพท์ 055961150

– หน่วยบุคคล/หน่วยสารสนเทศ

  โทรศัพท์ 055961221

งานกิจกรรมพัฒนานิสิต

– หน่วยส่งเสริมกิจกรรมและวินัยนิสิต

  โทรศัพท์ 055961210

– ศูนย์นิสิตจิตอาสา

  โทรศัพท์ 055961213

– หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต

  โทรศัพท์ 055961213

งานบริการสวัสดิการ

– หน่วยทุนการศึกษา

  โทรศัพท์ 055961211, 055961216

– หน่วยบริการและสวัสดิการ (โภชนาคาร)

  โทรศัพท์ 055961215

– หน่วยบริการและสวัสดิการ
(ผ่อนผันทหาร/นักศึกษาวิชาการทหาร)

  โทรศัพท์ 055961287

– หน่วยหอพักนิสิต

  โทรศัพท์ 055961289, 055961290,

– ศูนย์สุขภาวะนิสิต

  โทรศัพท์ 055961270

– ศูนย์บริการข้อมูลนิสิต

  โทรศัพท์ 055961274

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 055961225

Loading